Noutati


Daca doresti sa participi

la o partida de vanatoare,

suna la numarul:

0745.555.068

Facebook

Legislatie

  • Legislatia in domeniul vanatorii

Legea 407/2006 legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, actualizată.

  • Legislatia in domeniul pescuitului si acvaculturii

OUG nr. 23/ 05.03.2008 privind pescuitul și acvacultura

Legea nr. 317/ 13.10.2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/ 2008 privind pescuitul și acvacultura

  • Legislatia privind armele si munitiile

Legea nr. 295/ 2004 privind regimul armelor și al munițiilor(versiune actualizată)

  • Legislatie complementara
Legea 82/1993 legea biosferei Deltei Dunări, cu modificări și completări;
Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificări și completări;
Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ,cu modificări și completări;
Legea 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,cu modificări și completări;
Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială,cu modificări și completări;
Ordonanța de urgență 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,actualizată prin Legea 49/2011;
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
,versiune actualizată la data de 16.06.2012;
O.G nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,versiune actualizata la data de 29/07/2012;
Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,versiune actualizata la data de 01/10/2011;
Legea 195/2001 privind Legea voluntariatului
 
  • Reglementari subsidiare legii vanatorii
     
Hotărârea nr.1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, rămasă fără temei legal
Ordin 1221/2010 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, modificat și completat prin Ord. 2265/2010 (versiune actualizată)
Ordin353/2008 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii
Ord.219/2008 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare,modificat și completat prin Ord.1431/2011(versiune actualizată)
Ordin 539/2009 privind aprobarea regimului permiselor de vânătoare
Ord.193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare,modificat și completat cu Ord.1255/2012(versiune actualizată)
Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Naţional
de Vânătoare
Ord.216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare,modificat și completat cu Ord.294/2010
Ord.282/2003 privind aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele care urmează să fie angajate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare
Ord.540/2009 privind aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 
  • Reglementari subsidiare legii pescuitului
Ordin nr. 15/2011,versiune actualizată privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv,versiune consolidata la data de 31/08/2012
 
  • Directive europene
 
Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică
Directiva Consiliului 97/62/CE din 27 octombrie 1997 de adaptare la progresul tehnic și științific a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice
Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice
Directiva Comisiei 97/49/CE din 29 iulie 1997 de modificare a Directivei Consiliului 79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări sălbatice
Directiva Consiliului 94/24/CE din 8 iunie 1994 de modificare a anexei II la Directiva 79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări sălbatice
Directiva Comisiei 91/244/CEE din 6 martie 1991 de modificare a Directivei Consiliului 79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări sălbatice
 
  • Conventii internationale
Convenție asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO și amendată prin Protocolul de la Paris, din 3 decembrie 1982
Legea nr. 58/ 13.07.1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992
Legea nr.69/ 15.07.1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington, la 3 martie 1973
 
 
Sursa: AJVPSR